(VIDEO) Reabilitarea infrastructurii și stimularea pedagogilor, prioritățile anunțate de MAN în domeniul educației

Adrian Sirbu

Investiții în reabilitarea și extinderea clădirilor școlare, a grădinițelor, asigurarea unui mediu de învățare sigur și confortabil. Sunt câteva dintre prioritățile echipei MAN pentru domeniul educației, enunțate azi de liderul MAN, Ion Ceban, și candidatul pentru CMC, Angela Cutasevici, care a precizat că vor fi depuse toate eforturile pentru extinderea și deschiderea altor 20 de școli și grădinițe.

”Vom continua deschiderea de noi grupe în grădinițe, cu accent sporit pe grupe-creșă, pe lângă cele 4000 de locuri deschise în ultimii patru ani. Majorarea, până la 10 000, a numărului de elevi beneficiari de ajutor material, oferit pentru pregătirea de școală. Vom continua programul de eficientizare energetică a instituțiilor de învățământ. În instituțiile de învățământ vom construi, reabilita și completa stadioanele și sălile de sport. Vom continua reparația, construcția pavilioa-nelor și a terenurilor de joacă în grădinițe, precum și amenajarea teritoriilor. Vom extinde Programul de reabilitare a blocurilor alimentare din instituțiile de învățământ preșcolar și secundar. Vom continua reparația capitală a blocurilor sanitare din instituțiile educaționale. Vom extinde Programul de dotare a cabinetelor școlare și a grupelor în grădiniță”, a declarat Angela Cutasevici.

Echipa MAN anunță și investiții mai mari pentru dotarea cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare.

”Dotarea cabinetelor cu echipament pentru dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor specifice disciplinelor, şcolare, a cabinetelor specializate, cele de psiholog, logoped, centrelor de resurse, bibliotecilor, a cabinetelor metodice, cancelariilor pentru cadrele didactice. Vom contribui la asigurarea condițiilor optime de activitate pentru personalul didactic și pentru elevi. Modernizarea și dotarea cu echipamente și inventar a Centrelor de creație și a Școlilor sportive”, a mai adăugat Angela Cutasevici.

Echipa MAN spune că va promova și un program municipal de dezvoltare și motivare a angajaților din sistemul educațional municipal:, prin burse, indemnizații, pachet social extins, programe de mobilitate profesională – vizite de studiu, programe de formare pentru personalul non-didactic.

”Vom extinde programele de motivare pentru copiii cu reușite școlar, burse de excelență, mobilitate școlară. În concluzie, pot asigura că toate aceste acțiuni vor contribui la îmbunătățirea sistemului de învățământ și vor facilita accesul la educație de calitate. Investițiile pe care ni le-am propus pentru modernizarea infrastructurii școlare, extinderea grădinițelor și oferirea de ajutor material pentru elevi reprezintă pași semnificativi pentru creșterea calității educației. De asemenea, programul de eficientizare energetică și dezvoltarea infrastructurii sportive sunt aspecte importante pentru mediul de învățare. Extinderea programelor de motivare pentru profesori și pentru elevi va contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare și a angajaților din sistemul educațional”, a mai declarat Angela Cutasevici.

 

 

📌Domeniul educației în municipiul Chișinău este unul prioritar.

În ultimii patru ani, municipiul Chișinău a avut parte de o dezvoltare semnificativă a infrastructurii educaționale, cu obiective
importante în diverse direcții. În pofida provocărilor, am reușit să menținem un curs de dezvoltare stabil și constant pentru oraș,
atât pe infrastructură, cât și pe servicii.
Acest lucru se datorează, în mare parte, investițiilor semnificative pentru domeniile-cheie, ele fiind majorate în fiecare an.

‼️Astfel, în ultimii patru ani, investițiile au crescut de 10 ori pe domeniul
de infrastructură educațională. Dacă în anul 2019 în acest sens au fost alocate 66,7 mil. de lei, atunci în anul 2022-2023 municiplitatea a alocat peste 500 de mil. de lei.

🟢În continuare:
✔️Vom depune toate eforturile pentru extinderea și deschiderea altor 20 de școli și grădinițe.
✔️Vom continua deschiderea de noi grupe în grădinițe, cu accent sporit pe grupe-creșă, pe lângă cele 4000 de locuri deschise în ultimii patru ani.
✔️Majorarea, până la 10 000, a numărului de elevi beneficiari de ajutor material, oferit pentru pregătirea de școală.
✔️Vom continua programul de eficientizare energetică a instituțiilor de învățământ.
✔️În instituțiile de învățământ vom construi, reabilita și completa stadioanele și sălile de sport.
✔️Vom continua reparația, construcția pavilioanelor și a terenurilor de joacă în grădinițe, precum și amenajarea teritoriilor.
✔️Vom extinde Programul de reabilitare a blocurilor alimentare din
instituțiile de învățământ preșcolar și secundar.
✔️Vom continua reparația capitală a blocurilor sanitare din instituțiile educaționale.
✔️Vom extinde Programul de dotare a cabinetelor școlare și a grupelor în grădiniță, cu materiale didactice ilustrative, cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare, cu echipament pentru dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor,
specifice disciplinelor şcolare (educaţia muzicală, educaţia plastică, educația tehnologică, educația fizică), etc.
✔️Vom moderniza și dota cu echipamente și inventar Centrele de creație și Școlile sportive.
✔️Program municipal de dezvoltare și motivare a angajaților din sistemul
educațional municipal: burse, indemnizații, pachet social extins, programe de mobilitate profesională – vizite de studiu, programe de formare pentru personalul non-didactic.
✔️Extinderea programelor de motivare pentru copiii cu reușite școlare (burse deexcelență, mobilitate școlară).

Sunt sigur că toate aceste acțiuni vor contribui la îmbunătățirea sistemului de învățământ și vor facilita accesul la educație de calitate. De asemenea, programul de eficientizare energetică și dezvoltarea infrastructurii sportive sunt aspecte importante pentru mediul de învățare, iar extinderea programelor de motivare pentru profesori și pentru elevi, va contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare și a angajaților din sistemul educațional.

#5noiembrie
#CREDEFAPTELOR
#VotezMANCeban

***

📌 Сфера образования в муниципии Кишинев является приоритетной.

За последние четыре года в муниципии Кишинев произошло значительное развитие образовательной инфраструктуры с важными задачами в различных направлениях. Несмотря на трудности, нам удалось сохранить стабильный и поступательный курс развития города – как инфраструктуры, так и услуг.

Во многом это связано со значительными инвестициями в ключевые направления, которые увеличиваются с каждым годом.

‼️ Таким образом, за последние четыре года инвестиции в сферу образовательной инфраструктуры выросли в 10 раз. Если в 2019 году на эти цели было выделено 66,7 млн леев, то в 2022-2023 годах муниципалитет выделил более 500 млн леев.

🟢 В дальнейшем:

✔️ мы приложим все усилия для расширения и открытия еще 20 школ и детских садов;
✔️ продолжим открывать новые группы в детских садах, уделяя повышенное внимание ясельным группам, в дополнение к 4000 местам, открытым за последние четыре года;
✔️ увеличим до 10 000 число учащихся, получающих материальную помощь для подготовки к школе;
✔️ продолжим программу энергоэффективности образовательных учреждений;
✔️ в учебных заведениях построим, отремонтируем и доукомплектуем стадионы и спортивные залы;
✔️ продолжим ремонт и строительство павильонов и игровых площадок в детских садах, а также благоустройство территории;
✔️ расширим программу реабилитации продовольственных блоков в
дошкольных и средних учебных заведениях;
✔️ продолжим капитальный ремонт санблоков в образовательных учреждениях;
✔️ расширим программу по оснащению школьных кабинетов и групп в детском саду наглядными дидактическими материалами, лабораторным оборудованием для проведения опытов, специфичных для школьных предметов, оборудованием для развития индивидуальных способностей учащихся, специфичных для школьных предметов (музыкальное образование, ИЗО, технологическое образование, физическое воспитание) и др;
✔️ модернизируем и оснастим оборудованием и инвентарем творческие центры и спортивные школы;
✔️ муниципальная программа развития и мотивации работников муниципальной системы образования: стипендии, надбавки, расширенный социальный пакет, программы профессиональной мобильности – ознакомительные поездки, программы обучения непедагогического персонала;
✔️ расширим программы мотивации детей, добившихся успехов в школе (стипендии за успехи, школьная мобильность).

Уверен, что все эти действия будут способствовать совершенствованию системы образования и облегчат доступ к качественному образованию.

Также важными аспектами для среды обучения являются программа энергоэффективности и развитие спортивной инфраструктуры, а расширение программ мотивации учителей и учащихся будет способствовать улучшению успеваемости и повышению профессионализма сотрудников системы образования.

Publicată de Ion Ceban pe Luni, 30 octombrie 2023