Intrarea din faţă a Parlamentului Republicii Moldova

Oportunitate pentru studenţi// Parlamentul oferă stagii pentru sesiunea de primăvară 2017

Silvia Plop

Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.

Candidaţii trebuie să fie tineri de până la 30 de ani, care cunosc limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, nu au antecedente penale nestinse sau alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice.Tinerii trebuie să aibă media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, în cazul celor angajați, experienţă de lucru de până la 2 ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. Totodată, ei nu trebuie să fie soţul/soţia, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului.

  Dosarul de participare la concurs va include obligatoriu:

–  formularul de aplicare;  

–  scrisoare de recomandare;

–  scrisoare de intenţie;

–  copia buletinului de identitate;

–  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;

– copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);

–  copia carnetului de muncă;

– cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;

–  copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada stagiului;

–  certificat medical (forma 086-2/e).

Dosarul de concurs va fi depus până pe data de 10 februarie la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcţia resurse umane sau prin e-mail [email protected].

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de până la 3 luni şi se desfăşoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (septembrie – decembrie şi februarie – iulie).