usatii

Renato Usatâi despre decizia CC: „Gândiți-vă de pe acum la ceea ce ve-ţi spune popo­ru­lui, atunci când ace­iași „jude­că­tori” vor anula Decla­ra­ția de Inde­pen­dență”

Veronica Vacari

“Noi am obți­nut ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui direct de către popor și rămâ­nem pe ace­leași pozi­ții, dar într-un stat de drept există pro­ce­duri de modi­fi­care a Legii fun­damen­tale. Și nu înţe­leg de ce se bucură unii poli­ti­cieni, când câţiva cetă­ţeni ai Româ­niei în Curtea Constituțională, la comanda lui Pla­ho­t­niuc, înlo­cu­iesc pute­rea legi­sla­tivă, în esenţă, anulând dis­po­zi­ţi­ile după care Mol­dova a fun­cţio­nat 16 ani. În mod spe­cial este inte­re­sant fap­tul că dom­nul Tănase era preşe­din­tele CC, când con­form aces­tei Con­sti­tu­ţii “inco­recte” a fost ales Timofti președinte”, susține liderul PN.

„Celor care sunt mul­țu­miți de deci­zia așa-numitei Curţi Con­sti­tu­țio­nale, una le voi spune: gândiți-vă de pe acum la ceea ce veţi spune popo­ru­lui, atunci când ace­eași “jude­că­tori”  vor anula Decla­ra­ția de Inde­pen­dență”, a comen­tat Renato Usatâi.

Amintim că ieri, Curtea Constituțională a decis ca viitorul preşedinte al Republicii Moldova să fie ales direct de către popor.