De Ultimă Oră

(VIDEO) Tensiuni în Orientul Mijlociu. Peste 300 de drone au fost lansate de Iran noaptea trecută asupra Israelului. Reacția comunității internaționale

Iranul a atacat Israelul cu peste 300 de drone și rachete, a anunțat armata israeliană, precizând că 99% dintre ele au fost interceptate și au existat d…

Actualizat acum 2 ore

pepeni verzi

Cinci ani de închisoare cu suspendare de 1 an pentru că au furat 3 pepeni verzi de la un vânzător

Veronica Vacari

În august 2014, soţii Andro­nic se întorceau cu maşina spre Chi­şi­nău de la muncă, împre­ună cu un anga­jat, Andrei. Aceş­tia au sta­ţio­nat pe mar­gi­nea caro­sa­bi­lu­lui pen­tru a cum­păra pepeni verzi. În timp ce soţia a achi­tat vân­ză­to­ru­lui (un băiat de 12 ani) 50 de lei pen­tru cum­pă­ră­tură şi aştepta res­tul, pasa­ge­rul a sus­tras câţiva pepeni şi a urcat în maşină. Acesta a stri­gat către soţi să urce şi să por­nească îndată. Cei doi au por­nit, încer­când să afle moti­vul. Tot atunci au văzut pepe­nii furaţi şi au obser­vat că o maşină îi urmă­reşte şi sem­na­li­zează pen­tru a se opri. Soţii au oprit, dar au por­nit mai departe când vân­ză­to­rul a înce­put a striga şi a înjura. Vân­ză­to­rul, tatăl băi­a­tu­lui minor, a reţi­nut nume­rele de înma­tri­cu­lare ale auto­mo­bi­lu­lui şi ulte­rior s-a adre­sat la poli­ţie, scrie ZDG.md.

Ca rezultat, a fost des­chis un dosar penal pentru jaf în pro­porţii con­si­de­ra­bile. În cadrul urmă­ri­rii penale, victima a spus că nu are pre­tenţii faţă de cei doi soţi, iar făp­ta­şul şi-a recu­nos­cut întru totul vina. S-a sta­bi­lit că suma pre­ju­di­ci­u­lui mate­rial con­stă în 113,5 lei, pen­tru trei pepeni verzi de 14,5 kg şi un pepene gal­ben de 5 kg. Drept probe ale vino­vă­ţiei au fost con­si­de­rate procesele-verbale întoc­mite la faţa locu­lui şi plân­ge­rea părţii vătă­mate.

Ini­ţial au cre­zut că inci­den­tul se va rezolva, deo­a­rece băi­a­tul şi-a recu­nos­cut vina, aşa că n-au angajat un avo­cat, fiind repre­zen­taţi în instanţă de avo­ca­ţii de la stat: Con­stan­tin Gon­cear şi Andrei Erhan. Şi par­tea vătă­mată nu a cre­zut că lucru­rile vor lua o ast­fel de întor­să­tură, deo­a­rece a recu­nos­cut, atât în cadrul urmă­ri­rii penale, cât şi în şedinţa de jude­cată, că nu are pre­tenţii, iar soţii i-au res­ti­tuit pier­de­rile chiar a doua zi după inci­dent.

În şedinţă, par­tea vătă­mată a spus jude­că­to­ru­lui San­duţa că nu are pre­tenţii. Acesta însă i-a repli­cat că de ce a dat în jude­cată, că aici ei nu se joacă, au spus soţii.

Magis­tra­tul Jude­că­to­riei Cri­u­leni, Evgheni San­duţa, a con­sta­tat că „cir­cum­stanţele cau­zei în ansam­blu con­ving instanţa de jude­cată de fap­tul că este nece­sar de a le aplica incul­pa­ţi­lor pedeapsa închi­so­rii.

Totodată, Evgheni San­duţa, la 23 decem­brie 2015 a apli­cat pe numele soţi­lor pedeapsa cu închi­soare pe un ter­men de 5 ani, cu sus­pen­dare pen­tru un an şi res­pec­tiv, doi ani. Tână­rul care şi-a recu­nos­cut vina a pri­mit cinci ani de închi­soare cu sus­pen­da­rea pedep­sei pe un ter­men de 4 ani.

Soţii au ata­cat deci­zia la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Aici, com­ple­tul de jude­că­tori for­mat din trei magis­traţi: Liubov Brânza, Ale­xan­dru Şpac şi Maria Negru, a schim­bat doar ter­me­nul de sus­pen­dare a pedep­sei pe numele soţu­lui, de la doi ani la un an.

Magis­tra­tul Jude­că­to­riei Cri­u­leni, Evgheni San­duţa, a decla­rat că a acţio­nat în con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile legale.

Pe toţi îi indig­nează trei pepeni verzi, dar aşa este legi­sla­ţia. Ce vreţi să vă spun eu? Orice aş spune, dvs. ori­cum veţi scrie ce con­si­de­raţi nece­sar. Există sen­tinţa. Acolo e expli­cat totul. Trei pepeni s-au ridi­cat la câteva sute de lei. Acolo vin­dea un copil minor şi ei, în mod des­chis, au sus­tras pepe­nii. Să vă spun sin­cer, sun­tem indig­naţi, dar asta-i rea­li­ta­tea, aşa pre­vede legi­sla­ţia, a menționat magistratul judecătoriei.

Pro­cu­ro­rul Ale­xan­dru Machi­don, care a ges­tio­nat dosa­rul până la tri­mi­te­rea în instanţă, a decla­rat că a cerut câte cinci ani de închi­soare cu sus­pen­dare pen­tru patru ani, trei ani şi, res­pec­tiv, un an, invo­când că aceasta este pedeapsa minimă.

La rân­dul său, avo­ca­tul celor doi soţi, Vale­riu Gâscă spune că va ataca deci­zia la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie, iar dacă va fi nevoie, va apela şi la Cur­tea Euro­peană pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui, întrucât, suma pre­ju­di­ci­u­lui mate­rial a fost mărită arti­fi­cial.

Nu ştiu cum a fost sta­bi­lită suma dată, pen­tru că nu mai sunt în luna august pepe­nii verzi 8 lei/kg. Ei au mărit arti­fi­cial. Pre­ju­di­ciul nu se ridică la mai mult de 60 de lei. Refe­ri­tor la com­po­nenţa infra­cţiu­nii, cea de-a treia per­soană din maşină spune că cei doi soţi nu au văzut momen­tul când au fost sus­traşi pepe­nii. Şi par­tea vătă­mată a decla­rat că cei doi nu puteau să vadă, deo­a­rece stă­teau în faţa maşi­nii, iar băi­a­tul care a sus­tras pepe­nii se afla pe ban­cheta din spate, la uşa din dreapta, a decla­rat avo­ca­tul.

Vale­riu Gâscă con­si­deră că din start tre­buia înce­ta­tă urmă­ri­rea penală şi tra­ge­rea la răs­pun­dere admi­nis­tra­tivă prin apli­ca­rea amen­zii a inculpaților. Acesta spune că a acti­vat circa 25 de ani în fun­cţie de jude­că­tor, dar nu a întâl­nit un ast­fel de caz.