yhj

FOTO// CEC își argumentează refuzul de a organiza un referendum constituțional

Valentina Voinu

Astfel, din numărul total de alegători, doar 2 848 634 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe circumscripțiile respective. Diferența cuprinde persoanele fără reședință și cetățenii cu drept de vot domiciliați în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova.

jh

Cu toate acestea, Biroul Național de Statistică ne furnizează alte date. Astfel că la 1 ianuarie 2016, numărul preliminar al  populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2016 era de 3554,15 de mii, profil teritorial.

Pen­tru ini­ți­e­rea refe­ren­du­mu­lui, gru­pul de ini­ția­tivă urma să pre­zinte cel puțin 360 de mii de sem­nă­turi vala­bile pen­tru fie­care între­bare pro­pusă, care să pro­vină din cel puțin 18 uni­tăți administrativ-teritoriale de nive­lul al doi­lea, iar în fie­care din ele tre­buie să fie înre­gis­trate cel puțin 20 de mii de sem­nă­turi în spri­ji­nul aces­tei ini­ția­tive. Plat­forma DA a pre­zen­tat Comi­siei Elec­to­rale Cen­trale 400 000 de sem­nă­turi în favoa­rea refe­ren­du­mu­lui con­sti­tu­țio­nal. Cu toate acestea, CEC  a stabilit că doar 3 uni­tăți (muni­ci­pi­ile Chi­și­nău și Bălți, raio­nul Orhei) întru­nesc cerin­țele de vali­di­tate în con­di­ți­ile Con­sti­tu­ției R. Mol­dova.