minori

Opt minori specializați în furturi din magazine au fost prinși de poliție

Veronica Vacari

Potrivit zdg.md, minorii sunt ori­gi­nari din satul Min­gir, cu vâr­ste cuprinse între 13 şi 17 ani.

După ce au fost audi­ați de poli­țiști, sus­pec­ții au recu­nos­cut că în peri­oada luni­lor decem­brie 2015- mar­tie curent, ar fi pătruns în cinci maga­zine ali­men­tare și două sta­ții de deser­vire auto, din loca­li­tă­țile Căr­pi­neni și Pogă­nești. Aceş­tia pătrun­deau prin dete­ri­o­ra­rea gea­mu­ri­lor, de unde sus­tră­geau pro­duse ali­men­tare, bani și alte bunuri mate­ri­ale.

Polițiștii au efectuat per­che­zi­ţi­i­ auto­ri­zate la domi­ci­li­ile mino­ri­lor, unde au găsit bunu­rile sus­trase.

Sus­pec­ții sunt cer­ce­tați penal în stare de liber­tate pen­tru furt, întru­cât legi­sla­ţia în vigoare nu pre­vede apli­ca­rea măsu­rii de repri­mare sub formă de arest în pri­vinţa mino­ri­lor, bănu­iţi de comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor patri­mo­ni­ale.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă amendă în mărime de 6.000 lei, muncă nere­mu­ne­rată în folo­sul comu­ni­tă­ţii de la 120 la 240 de ore sau închi­soare de până la 2 ani.