Studenţi

România oferă peste 2.000 de locuri de studiu pentru elevii şi studenţii din Republica Moldova

Corina Bezer

Protocolul de colaborare prevede oferirea anuală a unor burse de licență, masterat și doctorat, schimburi de tineri în cadrul taberelor școlare, mobilitatea academică a cadrelor didactice și a studenților, stagii de practică și documentare pentru masteranzi și doctoranzi, colaborarea în domeniul modernizării sistemelor educaționale naționale, precum și vizite de studii pentru dezvoltarea capacităților profesionale a cadrelor din domeniul învățământului.

Potrivit documentului, România va acorda, anual, 950 de locuri de studii în învățământul preuniversitar de stat, fără plata taxelor de școlarizare, tinerilor din Republica Moldova, astfel:

— 750 de locuri cu bursă pentru absolvenții ciclului gimnazial din Republica Moldova, din care 75 de locuri pentru Raioanele de est ale Republicii Moldova;

— 50 de locuri cu bursă pentru cetățeni ai Republicii Moldova, absolvenți ai clasei a VIII-a din România;

— 150 de locuri fără bursă pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să își continue studiile în România, la propunerea inspectoratelor școlare și care nu se încadrează în nici una din categoriile menționate mai sus.

Pentru învățământul universitar de stat — ciclul I — studii universitare de licență (sistem Bologna), România oferă, anual, 1.100 de locuri fără plata taxelor de școlarizare, din care:

— 700 de locuri cu bursă pentru absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obținută în urma finalizării a 12 clase, din care 70 de locuri pentru absolvenții liceelor cu predare în limba română din raioanele de est ale Republicii Moldova;

— 300 de locuri cu bursă pentru absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat din România;

— 100 de locuri fără bursă pentru deținătorii de diplome de bacalaureat din Republica Moldova, obținută în urma finalizării a 12 clase;

Începând cu anul academic 2016-2017, România majorează numărul de locuri de studiile universitare de masterat (ciclul II), doctorat (ciclul III) și studiile postuniversitare de rezidențiat, acordând, anual, 200 de locuri scutite de la plata taxelor de școlarizare, astfel:

— 100 de locuri de studii universitare de masterat (sistem Bologna), cu bursă, pentru absolvenții cu diplomă de licență din România sau alt stat membru al UE sau Confederației Elvețiene sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova la specialitățile acreditate de o Agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământ Superior;

— 50 de locuri de studii universitare de doctorat (sistem Bologna) cu bursă, forma de învățământ cu frecvență, pentru cetățenii din Republica Moldova, absolvenți cu diplomă de licență și master din România sau alt stat membru al UE sau Confederației Elvețiene sau absolvenților instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova la specialitățile acreditate de o Agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământ Superior;

— 50 de locuri de studii postuniversitare de rezidențiat cu bursă pentru cetățenii din Republica Moldova absolvenți ai ciclului de licență (profil: medicină, medicină dentară și farmacie) din România sau alt stat membru al UE sau Confederației Elvețiene;

De asemenea, statul român asigură în continuare programul de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar din Republica Moldova acordând 400 de luni-bursă stagii de formare, din care 200 de luni-bursă pentru cadrele didactice și personal de conducere din învățământul preuniversitar, precum și inspectori școlari, iar 200 de luni-bursă pentru cadrele didactice din învățământul universitar, mai mult cu 100 de locuri față de anul precedent. Alte 200 de luni sunt destinate mobilităților studențești, cu prioritate pentru domeniile istorie, științe sociale, literatură, studii literare, cultură și artă.

În cadrul Protocolului de colaborare, Republica Moldova va acorda, anual, tinerilor din România:

— 100 de locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de licență, ciclul I (sistem Bologna);

— 50 de locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii de masterat, ciclul II (sistem Bologna);

— 50 de locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii de doctorat, forma de învățământ cu frecvență;

— 100 de luni-bursă pentru mobilități academice, stagii de practică, stagii de documentare și stagii de formare — specializare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar și de cercetare.

Oferta de studii poate fi suplimentată în funcție de solicitări și în acord cu posibilitățile financiare ale statului primitor. Totodată, Republica Moldova va propune lista de specialități, pentru care va solicita formare profesională în România, cu accent pe specialități necesare economiei naționale și la care nu se realizează formare profesională în Republica Moldova.

Protocolul mai prevede acordarea de către Ministerul Educației și Cercetării științifice din România a unui număr de 25 de burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație română, organizate de universități din România, precum și a 1.000 de locuri în tabere pentru elevi și studenți. În același timp, Republica Moldova pune la dispoziția elevilor români 100 de locuri în taberele școlare.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării științifice din România va acorda asistența și expertiza necesare pentru reformarea sistemului de învățământ din Republica Moldova, în promovarea intereselor acesteia în procesul de asociere și integrare în Uniunea Europeană.