Acordul de Asociere RM-UE

Restanțe la implementarea Acordului de Asociere UE și Republica Moldova

Corina Bezer

„Am găsit o listă lungă de res­tanțe. Pot să înțe­leg con­tex­tul în care au fost admise, dar așa nu mai merge! De acum îna­inte, voi moni­to­riza per­so­nal res­pec­ta­rea deci­zi­i­lor luate în acest cadru.  Ne-am propus ca pe parcursul a 30 de zile să lichidăm aceste restanţe şi să întreprindem acţiuni pentru implementarea în ritm normal a Acordului de Asociere”, a decla­rat pre­mi­e­rul Pavel Flip.

Şeful Guvernului a cerut recu­pe­ra­rea întâr­zi­e­ri­lor în imple­men­ta­rea refor­me­lor din dome­ni­ile: jus­ti­ţie şi lupta împo­triva coru­pţiei, reforma admi­nis­tra­ţiei publice, reforma sec­to­ru­lui ban­car.

„De regulă, Guver­ne­lor le sunt date 100 de zile pen­tru a-şi demon­stra capa­ci­tă­ţile. Noi nu avem la dis­po­zi­ție atât de mult timp. E nece­sar un ritm rapid de rea­li­zare a anga­ja­men­te­lor asu­mate faţă de UE, dar mai ales faţă de cetă­ţe­nii R. Mol­dova”, a spus Prim-ministrul.

Pavel Filip a menţio­nat impor­tanţa coor­do­nă­rii acţiu­ni­lor Guver­nu­lui cu cele ale Par­la­men­tu­lui şi a pro­pus orga­ni­za­rea unei ședințe comune pe tema imple­men­tă­rii agen­dei euro­pene, la care să fie invi­taţi şi amba­sa­do­rii sta­te­lor Uniu­nii Euro­pene în R. Mol­dova.

Dacă e să vorbim în cifre concrete, implementarea Acordului de Asociere este de 60-63 %.

<iframe src=’//www.privesc.eu/widget/live/65433′ frameborder=’0′ width=’480′ height=’270′ scrolling=’no’></iframe>

Amintim că Acordul de Asociere RM-UE a început a fi implementat provizoriu la data de 1 septembrie 2014.